اداره کتب و انتشارات دانشکده

ردیف

عنوان همایش

تاریخ

محل برگزاری

1

دومین همایش روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

18/2/95

دانشگاه علوم پزشکی ایران

2

سومین همایش کشوری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

29/11/97

دانشگاه علوم پزشکی ایران